آموزش درسي راهنمايي

آموزش کلیه دروس سال سوم راهنمایی(اورجینال)
17,500 تومان

آموزش کلیه دروس توسط اساتید برجسته کشوری در یک پک کامل

آموزش فارسی سال نهم
17,500 تومان

- آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش علوم سال نهم(دوره سوم متوسطه)
17,500 تومان

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش ریاضی سال نهم(سوم متوسطه)
17,500 تومان

-آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش زبان سال نهم(سوم متوسطه)
17,500 تومان

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش عربی سال نهم(سوم متوسطه)
17,500 تومان

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش ادبیات سال هشتم(دوم متوسطه)
17,500 تومان

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش عربی سال هشتم(دوم متوسطه)
18,500 تومان

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش زبان سال هشتم(دوم متوسطه)
17,500 تومان

آموزش مفاهیم کتاب درسی و نکات کلیدی آن - بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب

آموزش ریاضی سال هفتم(اول متوسطه)
17,500 تومان

آموزش توسط اساتید با تجربه و مطرح ، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی و حل تمرین های مهم کتاب به صورت نکته ای و بر اساس آخرین تغییرات و طبق ساختار کتاب درسی ، دارای مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی