كاربردي كامپيوتر

کیت نرم افزاری کنترلر دستگاههای کالر آیدی
70,000 تومان

این کیت نرم افزاری جهت ارتباط دستگاههای کالر آیدی با نرم افزارهای مختلف شرکت لازم است