كتب الكترونيك

کتاب دانسته ها به کار می آیند
2,000 تومان

نوشته:کنت بلانچارد،ناشر:نسل نو اندیش،ترجمه:نگار مختاری؛از میان برداشتن دانستن و انجام دادن

کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه
15,000 تومان

نوشته : معید حق نویس-همایون ساجدی،ناشر : رسا؛مدل ها و ابزارهای عملی برای مدیریت ریسک پروژه

موجود نيست
ردپای خداشناسی در کتابهای شیمی دبیرستان
8,000 تومان

پدیدآورنده: نرجس حمیدیان

کتاب زادالمعاد
37,000 تومان

زاد المعادنویسنده:علامه محمد باقر مجلسیفصل چاپ:تابستاننوبت چاپ:اولسال چاپ :1389