مديريت

موجود نيست
کتاب موفقیت در زمان رکود بازار
4,000 تومان

نوشته:پاتریک فورسایث-فرانسس کی،ناشر:آراد،ترجمه:خلیل رضوی-مریم یحیی نژاد؛52 تاکتیک برای فروش در رکود

کتاب 42 اصل بازاریابی
5,000 تومان

نوشته:لورا لوئل،ناشر:کلک زرین،ترجمه:منوچهر تاری وردی-بانو داوری؛شکستن اصول و قواعدموجود در بازاریابی