مديريت

کتاب 42 اصل بازاریابی
5,000 تومان

نوشته:لورا لوئل،ناشر:کلک زرین،ترجمه:منوچهر تاری وردی-بانو داوری؛شکستن اصول و قواعدموجود در بازاریابی