مدیریت و موفقیت

کتاب فکر کنید و پولدار شوید
7,500 تومان

نوشته : ناپلئون هیل،ناشر : تلاش،ترجمه : بهزاد رحمتی؛راز موفقیت با راه توانگر شدن

رازهای میلیونر شدن
14,800 تومان

خود اشتغالی را از همین امروز شروع کنید. موفقیت و کسب ثروت از زبان بریان تریسی معروفترین نویسنده و مشاور دنیا در زمینه موفقیت به زبان فارسی