كتاب متنوع

کتاب دانسته ها به کار می آیند
2,000 تومان

نوشته:کنت بلانچارد،ناشر:نسل نو اندیش،ترجمه:نگار مختاری؛از میان برداشتن دانستن و انجام دادن

کتاب مهندسی ریسک برای مدیران پروژه
15,000 تومان

نوشته : معید حق نویس-همایون ساجدی،ناشر : رسا؛مدل ها و ابزارهای عملی برای مدیریت ریسک پروژه