بورس

کتاب دانشنامه رسانه ای صنعت نفت
32,000 تومان

نوشته:غزاله طایفه محمودی-محسن ایلچی،ناشر:چالش؛دایره المعارف کاربردی خبرنگاران حوزه انرژی